Fortellinger.netOm oss

Fortellinger.net


© Fortellinger.net 2001 – 2019

Hvis annet ikke er spesifisert så gjelder følgende:

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser. Det er lagt ut for at du skal kunne lese det på skjerm og ta utskrifter til eget bruk. Uten særskilt avtale med Fortellinger.net er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med rettighetshavere til åndsverk.

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Besøk gjerne Kopinor hvis du ønsker mer informasjon om opphavsrett og åndsverk.

Innhold

© Fortellinger.net 2001 – 2015. Webhotell fra MinHost